Eupeodes 8 / 21 spp.

En collection

Sur le terrain

Premiers stades

Synonyme

Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857)

PHOTOS

-

-

E. latilunulatus (Collin, 1931).

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)

PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS

Metasyrphus.

Eupeodes goeldlini Mazanek, Laska & Bicik, 1999 PHOTOS


Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829)

PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS

-

Eupeodes luniger (Meigen, 1822)

PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS

-

Eupeodes nielseni (Dusek & Laska, 1976)

PHOTOS

-

-

Syrphus bucculatus Rondani, 1857.

Eupeodes nitens (Zetterstedt, 1843)

PHOTOS

-

-

-

Eupeodes nuba (Wiedemann, 1830)

PHOTOS

-

-

Syrphus rufinasutus Bigot, 1884.

Eupeodes tirolensis (Dusek & Laska, 1973) PHOTOS - - -