Eristalinus 4 / 4 spp.

En collection

Sur le terrain

Premiers stades

Synonyme

Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

PHOTOS

-

-

Eristalinus megacephalus (Rossi), 1794 PHOTOS / PHOTOS PHOTOS - -

Eristalinus sepulchralis (L., 1758)

PHOTOS / PHOTOS
PHOTOS / PHOTOS

PHOTOS

-

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

PHOTOS
PHOTOS

-

-